Nieuws

Leiewerken Harelbeke

Leiewerken in Harelbeke voltooid

Het nieuwe jaar werd afgelopen weekend feestelijk ingezet met de officiële inhuldiging van de Leiewerken op en rond het stuwsluiscomplex in Harelbeke. De Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) Leieland van Herbosch-Kiere, Jan De Nul, Engie Fabricom en Aelterman stond in voor het ontwerp en de uitvoering van de werken. De afgelopen vijf jaar werkten we in opdracht van De Vlaamse Waterweg aan de vernieuwing en modernisering van de stuwsluis, vaarweg en de omgeving langsheen de Leie in Harelbeke.

Herbosch-Kiere en Jan De Nul waren samen verantwoordelijk voor de bouwkundige werken, alsook voor de algemene coördinatie en afstemming van de belangen tussen alle betrokken partijen. Engie Fabricom stond in voor de elektromechanische werken, Aelterman voor de staalbouwwerken. De nauwe samenwerking leidde tot een optimaal ontwerp en kwaliteitsvolle uitvoering, zowel op nautisch, hydraulisch, technisch, als esthetisch vlak.

Werken in stedelijk gebied
De infrastructuurwerken vonden midden in de stadskern van Harelbeke plaats. Ook kon de Leie tijdens de werken niet gestremd worden. Dit alles had een directe impact op de uitvoeringsmethoden en projectplanning. We kozen voor de inrichting van een tijdelijke sluis, zodat de scheepvaart geen hinder ondervond van de werken. Een tijdelijke stuw zorgde ervoor dat er geen wateroverlast was tijdens de werken. De nieuwe sluis en stuw werden ingepland op dezelfde locatie als de oude voor een optimaal nautisch en hydraulisch ontwerp. De bouw kon met andere woorden pas beginnen na de inrichting van de tijdelijke infrastructuur en de afbraak van de oude infrastructuur.


Energieneutraal stuwsluiscomplex
Naast het nieuwe stuwsluiscomplex bouwden we een pompgemaal met twee turbines. Bij wateroverschot zullen de turbines energie opwekken. Omgekeerd, in droge periodes en bij watertekorten kan het pompgemaal water naar het opwaartse waterpand pompen. De verwachte energieopbrengst is hoger dan het verbruik van het stuwsluiscomplex, waardoor het stuwsluiscomplex als energieneutraal beschouwd wordt.


Seine Schelde-project
De Leiewerken in Harelbeke kaderen binnen het overkoepelende Seine Schelde project, dat de vaarwegverbinding tussen het Seine-bekken en het Schelde-bekken verbetert. Dankzij enkele grootschalige infrastructuurwerken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton tussen Parijs en Antwerpen kunnen varen. Deze infrastructuurwerken bestaan onder andere uit het vernieuwen van sluizen, stuwen en kaaimuren, het verdiepen van kanalen of graven van nieuwe, of het verhogen van bruggen.


Uitgevoerde infrastructuurwerken door THV Leieland:

 • Afbraak van oude infrastructuur
 • Nieuwe sluis (230m lang, 12,5 m breed x 4,70m waterdiepte)
 • Nieuwe stuw (2 stuwsegmenten elk 12,5m breed)
 • Pompgemaal met turbines
 • Vistrap
 • Kaaimuren (2 km)
 • Baggerwerken
 • Plaatsen van nieuwe stalen Hogebrug (80m en 1.000 ton)
 • Bloemmolenbrug (beweegbare fietsersbrug)
 • Banmolenbrug
 • Riolering, warmtenet en wegenis